O43-การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

หากเอกสารไม่แสดง หรือ ไม่ปรากฎ กรุณากด F5 เพื่อแสดงผลใหม่

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา