ผู้บริหาร

 

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

นางนภาพร พันธ์ชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.