item01.jpg

Facebook Posts

ผู้บริหาร

 

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

นางนภาพร พันธ์ชัย

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา