ผู้บริหาร

นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา