item01.jpg

Facebook Posts

กลุ่มสาระศิลปะ

 

 

 

นางสาวอรยา สิงวงษา
ครูผู้ช่วย

 

นางาสาววิมลรัตน์ มาระนอ
ครูผู้ช่วย

 

นายสุรชัย ไกรหลง
ครูอัตรจ้าง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา