กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายธีระพล สอนวงค์ษา
ครู

 

 นายอนุชา มีภูคำ
ครู คศ.2

นายจักรินทร์ ชื่นค้า
ครู คศ.2

นางสาวพรรวรถ เคนสีลา
ครู คศ.2

 นายฤทธิเดช ศรีจันทร์
พนักงานราชการ

   นางสาวสุกฤตา ประจง
ครู

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.