กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

     
     

นางขวัญยืน อธิศิริกุล
ครู คศ.3

 

นางจีรกานต์ ชำนาญบึงแก
ครู คศ.2

นางสาวรัตนา โถปาสอน
ครู คศ.2

 
นางสาวบุญยงค์ ตาลวิลาส
ครู คศ.2


นางสาวภานุชรัตน์ ปุ่งคำน้อย
ครู คศ.1

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.