item01.jpg

Facebook Posts

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

     
     

นางขวัญยืนอธิศิริกุล ชำนาญบึงแก
ครู คศ.3

 

นางจีรกานต์ ชำนาญบึงแก
ครู คศ.2

นางสาวรัตนา โถปาสอน
ครู คศ.2

 

 

นางสาวภานุชรัตน์ ปุ่งคำน้อย
ครู 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา