กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

 
นางสาวสุพรรณี วงศ์ชาลี
ครู
 

นางสาวศิรัญญา ปาละคะ
ครู คศ.2

นางสาวทิพวรรณ จันทะหาร
ครู

นางสาวอรนิตย์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ครูผู้ช่วย

   

 นางนิรันดอม โสรินทร์

ครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มสาระศิลปะ

 

 

 

นางสาวอรยา สิงวงษา
ครูผู้ช่วย

 

นางาสาววิมลรัตน์ มาระนอ
ครูผู้ช่วย

 

นายสุรชัย ไกรหลง
ครูอัตรจ้าง 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.