คณะกรรมการสถานศึกษา

 

       
          ประธานฏรรมการ
        นายสาลิด  บีลี
   
       
    รองประธานกรรมการ
นายประพันธ์  งามแสง
   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายรุ่งเพ็ชร  แก้วมณี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพีระพงษ์  ดาบสมเด็จ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  นายสุริยา  ไตรพิษ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายถนอมศิลป์  ภิรมมาตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ร.ต.อ.ธนงชัย  วิชาผา
   
     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
     นายบรรชา แดนรักษ์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
   นายมีชัย  ดีมะการ
       กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ร.ต.บรรจง   ทิพเนตร
     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
         นางวัชรี   ภาแก้ว
 
กรรมการผู้แทนทางทางศาสนา
พระวัชรินทร์  ฐานากโร
กรรมการผู้แทนทางทางศาสนา
  พระประสพพร  ญาณสีโร
    กรรมการผู้แทนครู
นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.