ข้อมูลด้านบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ปีที่จบ

สถาบัน

วันที่บรรจุ

1

นางวิราวัลย์ ชัยทวีกุล

ค.บ.

ภาษาไทย

-

 

15 พ.ค.2516

2

นายมณี ทะนุการ

ศศ.บ

คณิตศาสตร์

2530

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

21 ต.ค.2526

3

นายสถาพร  ไตรพิษ

ว.ท.บ./ค.บ.

เกษตรศาสตร์/เกษตกรรม

2535

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

23 พ.ค.2537

4

นางวิภารัตน์ อุตนาม

ค.บ.

ภาษาไทย

2534

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

31 ส.ค.2536

5

นายพันทิพย์ เหล่าหาโคตร

ค.บ./ศศ.ม

วิทยาศาสตร์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2537/

2551

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

15 ส.ค.2537

6

นายนิพนธ์  ยิ้มแย้ม

กศ.บ./ศศ.ม.

พลศึกษา/

การบริหารการศึกษา

2532/

2554

มหาวิทยาลัยบูรพา/

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

3 ก.ย.2536

7

นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณ

ค.บ.

เคมี

2542

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

7 มิ.ย.2542

8

นางขวัญยืน อธิศิริกุล

กศ.บ.

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2548

มหาวิทยาลัยบูรพา

1 พ.ย. 2548

 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ปีที่จบ

สถาบัน

วันที่บรรจุ

9

นางศรีสุฎา ชิณโน

วท.บ./

ค.ม.

คณิตศาสตร์/

การสอนคณิตศาสตร์

2550/

2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

6 มิ.ย.2551

10

น.ส.แรมจันทร์ พรมปากดี

ค.บ.

ชีววิทยา

2546

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

18 ม.ค.2553

11

น.ส.ปาริชาติ ธนารักษ์

วท.บ./

ศศ.ม

ชีววิทยา/

หลักสูตรและการสอน

2549/

2553

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

20 เม.ย.2552

12

นายจักรินทร์ ชื่นค้า

ศศ.บ

คอมธุรกิจ

2544

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

15 ก.พ.2556

13

นายเชาวฤทธิ์ เกตุวงษา

ค.บ.

พลศึกษา

2549

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

11 ส.ค.2554

14

นายอนุชา มีภูคำ

ค.บ.

ฟิสิกส์

2550

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

26 ก.ย.2554

15

นางภัทรวดี ตรีโอษฐ์

วท.บ.

คณิตศาสตร์

2551

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 ส.ค.2555

16

น.ส.ยุพา ชิณโคตร

ค.บ.

ภาษาไทย

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 มิ.ย.2555

17

นายสุคนธ์ ภูชำนิ

ค.บ.

สังคมศึกษา

2542

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

18 พ.ค.2554

18

น.ส.กนกอร บุษปะฤกษ์

ค.บ.

ภาษาไทย

2552

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 ก.พ.2555

19

น.ส.ศิรัญญา ปาละคะ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

15 ส.ค.2554

20

นางจีรกานต์  ชำนาญบึงแก

ค.บ.

คณิตศาสตร์

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

15 ส.ค.2554

21

น.ส.กฤตยา ชื่นนิรันดร์

ศศ.บ

ประวัติศาสตร์

2551

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 ก.ค.2558

22

น.ส.วารุณี มาตรสงคราม

กศ.บ.

สังคมศึกษา

2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 ก.ค.2558

23

นายมนตรี ล้ำเลิศ

ศศ.บ

ศิลปศึกษา

2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

18 พ.ค.2558

24

นายธีระพล สอนวงค์ษา

วท.บ.

ฟิสิกส์

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 ก.ค.2558

25

นายไกรวุฒิ วงศ์ชารี

ค.บ.

สังคมศึกษา

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

10 ส.ค.2560

26

น.ส.สุพรรณี วงษ์ชาลี           

ศศ.บ

ภาษาอังกฤษ

2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

1 พ.ย.2561

27

น.ส.สุกฤตา ประจง

ค.บ.

เคมี

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

25 ก.พ.2562

28

น.ส.ภานุชรัตน์ ปุ่งคำน้อย

ค.บ.

คณิตศาสตร์

2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

4 ต.ค.2562

29

น.ส.ทิพวรรณ จันทะหาร

ศศ.บ

ภาษาอังกฤษ

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

4 พ.ย.2562

30

นายนิกร โสรินทร์

ค.บ.

คอมพิวเตอร์

2546

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

30 ม.ค.55

(พนักงานราชการ)

31

นางธนการ วงศ์สงคราม

ศศ.บ

รปศ,

2551

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 ต.ค.55

(ครูอัตราจ้างงบเขต)

32

น.ส.มะลิวัลย์ โคต่อเนตร

บร.บ

การเงินการธนาคาร

2552

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

26 มิ.ย.52

(ครูอัตราจ้างงบเขต)

33

นางนิรันดอม โสรินทร์

ศศ.บ

บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์

2546

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 ก.ย.55

(ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา