กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนา

  1. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผู้เรียน  สมรรถนะครูและ         บุคลากรอย่างเป็นระบบ 
  2.   ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ   พอเพียงให้แก่ผู้เรียนทุกคน
  3.   เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  เพื่อการเรียนรู้และการบริหาร จัดการ
  4.   พัฒนาด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาให้กับผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
  5.   ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  6.   เร่งรัด  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
  7.   เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

 

        อัตลักษณ์

                วินัยดี มีจิตสาธารณะ

        เอกลักษณ์

                กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.