วิสัยทัศน์พันธะกิจเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

              มีความรู้ คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง

 

           พันธกิจ

 1. ผู้เรียนมีความรู้ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต และศึกษาต่อ
 2. ใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม
 3. ผู้เรียนมีความสามารถในด้านคนตรี กีฬาและศิลปะ ตามความสามารถของตนเอง
 4. ผู้เรียนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมของชุมชนและระเบียบวินัยของโรงเรียน
 5. ประสานชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน

          

           เป้าหมาย

 1.   ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ำใจ
 2.   ผู้เรียนมีระเบียบ มีความรับผิดชอบ และมีสัมมาคารวะ
 3.   ผู้เรียนมีความขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออม และรักความสะอาด

 

           เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

       1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตราการ  ออกกลางคันของเด็กนักเรียน

 1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล
 3.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 4.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 5.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา