วิสัยทัศน์พันธะกิจเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

              “ภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล”

 

           พันธกิจ

 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. พัฒนาศักยภาพครู ให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย

4. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

5. พัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

6. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับต่างๆ          

           เป้าหมาย

 1.   ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีน้ำใจ
 2.   ผู้เรียนมีระเบียบ มีความรับผิดชอบ และมีสัมมาคารวะ
 3.   ผู้เรียนมีความขยันหมั่นเพียร ประหยัดอดออม และรักความสะอาด

 

           เป้าหมายภาพรวมตามภารกิจหลัก

       1.  เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสในเขตบริการและลดอัตราการ  ออกกลางคันของเด็กนักเรียน

 1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล
 3.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 4.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
 5.  พัฒนาสถานศึกษาได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)

                             “เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพที่หลากหลาย”   

โดยใช้การขับเคลื่อน 4 ระบบ คือ

 1. ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality Management System)
 2. ระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning System)
 3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System)
  4. ระบบชุมชน (Community System)

 

KHAMPHOEM Model

K : Knowledge        มีความฉลาด รอบรู้

H : Head                มีภาวะผู้นำ           

A : Accountability    มีความรับผิดชอบในหน้าที่โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานสำเร็จ

M : Moral                มีคุณธรรมจริยธรรม

P : Participation       การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

H : Happily              ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่ทำ

O : Oneness              มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร

E : Efficiency, Excellence มุ่งประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ

M : Mutual Benefit      การรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

KHAMPHOEM Model  คือ ค่านิยมที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร คือ มีความฉลาด รอบรู้ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบในหน้าที่โดยเอาใจใส่มุ่งมั่นให้งานสำเร็จ มีคุณธรรมจริยธรรม การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่ทำ มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร มุ่งประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ การรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม

วัฒนธรรมองค์กร :  “ฉลาดรอบรู้ คู่คุณธรรม ภาวะผู้นำเป็นเลิศ ก่อเกิดความสามัคคี รับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อองค์กร”

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.