item01.jpg

Facebook Posts

news2.png

สอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2563

วันที่ 9-11 กันยายน 2563 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ได้จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียน 1/2563

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา