news2.png

การประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา นำโดย นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับ นายเสกสันต์ สัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีรวัฒน์โยธิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมิน

การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

ณ หอประชุมโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.