news1.png

การรับสมัครนักเรียนในช่วงสถานะการโควิด-19

ประกาศโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 นักเรียนท่านใดไม่สะดวกมาสมัครด้วยเองที่โรงเรียนตามที่ประกาศไว้ ณ วันที่ 24-28 เมษายน 2564  สามารถ เข้ากรอกใบสมัครทางออนไลน์ ได้ที่เว็ปไซต์ ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา (https://kpp.misstu.net/input_stu.php ) จนถึง 28 เมษายน 2564

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2564

ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดแล้วปริ้นเพื่อกรอกใบสมัคร จากนั้นนำมายื่นที่โรงเรียน
หรือสแกน QR-Code เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 

ประกาศโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ประกาศโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
เรื่อง มาตรการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานและดาวน์โหลด แอฟฯ หมอชนะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ประชาสัมพันธ์ การใช้งานและดาวน์โหลด แอฟฯ หมอชนะ

https://www.dga.or.th/th/profile/2176/


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวิราวัลย์  ชัยทวีกุล
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา