ผู้บริหาร

 

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

 

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241