นักศึกษาฝึกประสบการ์สอน

 


นางสาวจิระประภา บู่ทองมา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

นางสาวภมรรัตน์ บุ่งอุทุม
สาขาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่5

นางสาวธันยพร เดชทะสร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 


นางสาววชิราภรณ์ จิตรธรรม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

นางสาวศิรินภา แดนรักษ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 

นายจิตกร ภูคงทอง
สาขาวิชา เคมี  ชั้นปีที่ 4

 นายนที วรชินา
สาขาพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 5

นายปรารภ  ไตรพิษ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 5

นายวรปรัชญ์ คำชัยโย
สาขาวิชาเคมี ปี4

 นายอภิสิทธิ์ เครือบุดดี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ปี4

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241