กลุ่มสาระภาษาไทย

 

 

นางสาวกนกอร บุษปะฤกษ์
ครู คศ.2

 
 s
 

 นางสาวภัทรวดี ขจรจิรโรจน์
ครูผู้ช่วย

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241