กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

 
นางสาวสุพรรณี วงศ์ชาลี
ครู คศ.1
 นายฌัฐชาติ ลือแสน
ครู คศ.3

 

นางสาวศิรัญญา ปาละคะ
ครู คศ.2

 

นางสาวทิพวรรณ จันทะหาร
ครู คศ.1

นางสาวอรนิตย์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ครูผู้ช่วย
 

 นางนิรันดอม โสรินทร์

ครูอัตราจ้าง

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241