กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 นายสุคนธ์ ภูชำนิ
ครู คศ.2

 

  นางสาวภคญาณี จงสิริวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาววนิดา จันทร์กำเนิด
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วกิ่ง
ครูผู้ช่วย

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา