กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายธีระพล สอนวงค์ษา
ครู คศ.1

 


นายจักรินทร์ ชื่นค้า
ครู คศ.2

นางสาวพรรวรถ เคนสีลา
ครู คศ.2

 นางสาวสุกฤตา ประจง
ครู คศ.1

 นายฤทธิเดช ศรีจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวณพิชญา แสงมะณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา เหมือนนาดอน
ครูผู้ช่วย

     

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา