กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

นายธีระพล สอนวงค์ษา
ครู คศ.1

 


นายจักรินทร์ ชื่นค้า
ครู คศ.2

 นางสาวสุกฤตา ประจง
ครู คศ.1

 นายฤทธิเดช ศรีจันทร์
พนักงานราชการ

นางสาวณพิชญา แสงมะณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวจิดาภา เหมือนนาดอน
ครูผู้ช่วย

     

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา