กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 

 

 
นางสาวสุพรรณี วงศ์ชาลี
ครู คศ.1
 นายฌัฐชาติ ลือแสน
ครู คศ.3

 

นางสาวศิรัญญา ปาละคะ
ครู คศ.2

 

นางสาวทิพวรรณ จันทะหาร
ครู คศ.1

นางสาวอรนิตย์ จันทร์เพ็งเพ็ญ
ครูผู้ช่วย
 

 นางนิรันดอม โสรินทร์

ครูอัตราจ้าง

 

กลุ่มสาระศิลปะ

 

 

 

นางสาวอรยา สิงวงษา
ครูผู้ช่วย

 

นางสาววิมลรัตน์ มาระนอ
ครูผู้ช่วย

 

นายสุรชัย ไกรหลง
ครูอัตรจ้าง 

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 

 นายสุคนธ์ ภูชำนิ
ครู คศ.2

 

  นางสาวภคญาณี จงสิริวงศ์
ครูผู้ช่วย
นางสาววนิดา จันทร์กำเนิด
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วกิ่ง
ครูผู้ช่วย

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา