สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

สรุปผลการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ระดับชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

1

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6

90

ทอง

11

1. นางสาวสุภาวิณี  พรมวันดี
 

1. นางขวัญยืน  อธิศิริกุล
 

2

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

80.2

ทอง

36

1. นางสาวจิดาภา  โลดแจ้ง
2. นางสาวพรสวรรค์  เถาชารี
3. เด็กหญิงวรรณภา  งามยะราช
 

1. นายอนุชา  มีภูคำ
2. นางสาวปิยนุช  แฮนหลุน
 

3

การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6

71.5

เงิน

38

1. น.ส.จิตรกัญญา  งอยภูธร
2. นายชาลิสา  ชะนะแสบง
3. นายวรรลภย์  สีจันทึก
4. เด็กชายสิทธินนท์  นาคชมสา
5. นายเจริญชัย  ประกิ่ง

1. นายมนตรี  ล้ำเลิศ
2. นางสาวกนกอร  บุษปะฤกษ์
 

4

การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ

ม.4-ม.6

92.8

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

1. นายชลทิต  วรพงษ์
2. นายธีรภัทร์  มุศิริ
3. นายปิยะวุฒิ  ลาพันธ์
4. นายวัชระ  วิลาศรี
5. นายสุรชาติ  เจริญสุข
6. นายเกียรติศักดิ์  ภาอาษา

1. นายสุชาติ  ธุระพระ
2. นายจักรี  วงศ์อักษร
3. นายนิกร  โสรินทร์
 

5

การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ม.1-ม.3

82

ทอง

11

1. นายอนาวิล  แก้วมะ
2. นางสาวเนตรนภา  ครุฑธะกะ
 

1. นายนิกร  โสรินทร์
2. นางไอลดา  สิงหนสาย
 

6

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

90

ทอง

6

1. เด็กหญิงบุษบา  ดีโยธา
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  กันธุ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  นารถชมสา
 

1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นายภาณุพงษ์  ทิพย์สุวรรณ
 

7

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6

84

ทอง

16

1. นางสาวจิตลดา  สายแสง
2. นางสาวศศิวิมล  แสนทวีสุข
3. นางสาวอรพิณญา  ใสยศาสตร์
 

1. นายสุคนธ์  ภูชำนิ
2. นายชาตรี  ไตรยราช
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา