คณะกรรมการสถานศึกษา

 

       
          ประธานฏรรมการ
      นายถาวร จรัสแผ้ว
   
       
    รองประธานกรรมการ
ร.ต.อ.ธนงชัย  วิชาผา
   
       
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพีระพงษ์  ดาบสมเด็จ
   

     
  
 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
   นายมีชัย  ดีมะการ
   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ร.ต.บรรจง   ทิพเนตร
     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  
     
กรรมการผู้แทนทางทางศาสนา
พระวัชรินทร์  ฐานากโร
กรรมการผู้แทนทางทางศาสนา
  พระประสพพร  ญาณสีโร
    กรรมการผู้แทนครู
นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน