คณะกรรมการสถานศึกษา

 

       
          ประธานฏรรมการ
      นายถาวร จรัสแผ้ว
   
       
    รองประธานกรรมการ
ร.ต.อ.ธนงชัย  วิชาผา
   
       
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายพีระพงษ์  ดาบสมเด็จ
   

     
  
 
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
   นายมีชัย  ดีมะการ
   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ร.ต.บรรจง   ทิพเนตร
     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  
     
กรรมการผู้แทนทางทางศาสนา
พระวัชรินทร์  ฐานากโร
กรรมการผู้แทนทางทางศาสนา
  พระประสพพร  ญาณสีโร
    กรรมการผู้แทนครู
นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณ
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา