ข้อมูลด้านบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

ที่

ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ปีที่จบ

สถาบัน

วันที่บรรจุ

1

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน

 

 

 

 

 

2

นายสถาพร  ไตรพิษ

ว.ท.บ./ค.บ.

เกษตรศาสตร์/เกษตกรรม

2535

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

23 พ.ค.2537

3

นางวิภารัตน์ อุตนาม

ค.บ.

ภาษาไทย

2534

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

31 ส.ค.2536

4

นายพันทิพย์ เหล่าหาโคตร

ค.บ./ศศ.ม

วิทยาศาสตร์/ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2537/

2551

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

15 ส.ค.2537

5

นายนิพนธ์  ยิ้มแย้ม

กศ.บ./ศศ.ม.

พลศึกษา/

การบริหารการศึกษา

2532/

2554

มหาวิทยาลัยบูรพา/

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

3 ก.ย.2536

6

นายภาณุพงษ์ ทิพย์สุวรรณ

ค.บ.

เคมี

2542

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

7 มิ.ย.2542

7

นางขวัญยืน อธิศิริกุล

กศ.บ.

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2548

มหาวิทยาลัยบูรพา

1 พ.ย. 2548

 

 

8

นางศรีสุฎา ชิณโน

วท.บ./

ค.ม.

คณิตศาสตร์/

การสอนคณิตศาสตร์

2550/

2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม/มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

6 มิ.ย.2551

9

น.ส.แรมจันทร์ พรมปากดี

ค.บ.

ชีววิทยา

2546

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

18 ม.ค.2553

10

นายจักรินทร์ ชื่นค้า

ศศ.บ

คอมธุรกิจ

2544

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

15 ก.พ.2556

11

นายเชาวฤทธิ์ เกตุวงษา

ค.บ.

พลศึกษา

2549

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

11 ส.ค.2554

12

นายอนุชา มีภูคำ

ค.บ.

ฟิสิกส์

2550

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

26 ก.ย.2554

13

น.ส.ยุพา ชิณโคตร

ค.บ.

ภาษาไทย

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 มิ.ย.2555

14

นายสุคนธ์ ภูชำนิ

ค.บ.

สังคมศึกษา

2542

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

18 พ.ค.2554

15

น.ส.กนกอร บุษปะฤกษ์

ค.บ.

ภาษาไทย

2552

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 ก.พ.2555

16

น.ส.ศิรัญญา ปาละคะ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

15 ส.ค.2554

17

นางจีรกานต์  ชำนาญบึงแก

ค.บ.

คณิตศาสตร์

2554

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

15 ส.ค.2554

18

นายธีระพล สอนวงค์ษา

วท.บ.

ฟิสิกส์

2553

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 ก.ค.2558

19

นายไกรวุฒิ วงศ์ชารี

ค.บ.

สังคมศึกษา

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

10 ส.ค.2560

20

น.ส.สุพรรณี วงษ์ชาลี           

ศศ.บ

ภาษาอังกฤษ

2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

1 พ.ย.2561

21

น.ส.สุกฤตา ประจง

ค.บ.

เคมี

2560

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

25 ก.พ.2562

22

น.ส.ภานุชรัตน์ ปุ่งคำน้อย

ค.บ.

คณิตศาสตร์

2562

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

4 ต.ค.2562

23

น.ส.ทิพวรรณ จันทะหาร

ศศ.บ

ภาษาอังกฤษ

2557

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

4 พ.ย.2562

24 นายสิทธิชัย ศรีกุลวงค์          

25

นางธนการ วงศ์สงคราม

ศศ.บ

รปศ,

2551

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 ต.ค.55

(ครูอัตราจ้างงบเขต)

26

น.ส.มะลิวัลย์ โคต่อเนตร

บร.บ

การเงินการธนาคาร

2552

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

26 มิ.ย.52

(ครูอัตราจ้างงบเขต)

27

นางนิรันดอม โสรินทร์

ศศ.บ

บรรณารักษ์และสารนิเทศศาสตร์

2546

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

1 ก.ย.55

(ครูอัตราจ้าง งบโรงเรียน)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241