การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอน

ช่วงชั้น/ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

3

55

52

107

ม.2

4

48

69

118

ม.3

3

46

45

91

รวมช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3)

10

149

166

316

ม.4

2

22

41

63

ม.5

3

32

45

77

ม.6

2

19

39

58

รวมช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)

7

73

125

198

รวมทั้งสิ้น

17

222

291

514

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241