ประวัติโรงเรียน

พ.ศ. 2519 นายสมจิตร ภูษาไส ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในขณะนั้น โดยได้ต่อสู้และ เป็นแกนนำในการดำเนินการต่างๆ ในการก่อตั้งโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ท่านเป็นผู้เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2519 คือ นายดาบชัย อัคราช เพื่อยื่นหนังสือขอจัดตั้งโรงเรียน จนประสบผลสำเร็จโดยท่านได้สละที่ดินส่วนตัวเพื่อก่อสร้างเป็นโรงเรียนคำเพิ่มพิทยาในสมัยเริ่มก่อตั้ง

20 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา และมี นายพิชิต สารสุข มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาในวันเดียวกัน โดยมีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 34 คน

 

โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  23  กระทรวงศึกษาธิการ แรกเริ่ม เป็นโรงเรียนในสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 7 มิถุนายน 2519  โดยจัดการสอนแบบสหศึกษา โดยใช้อาคารเรียนของโรงเรียน เขื่อนน้ำพุงเป็นที่ทำการสอนชั่วคราว  มีนักเรียนจำนวน 34 คน ครูใหญ่คนแรกคือ นายพิชิต สารสุข   โดยมีนายดาบชัย  อัคราช รมช.การกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้น  เป็นผู้ลงนามจัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลรุ่นแรกของประเทศ      ปัจจุบันจัดเป็นโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน” ในปีการศึกษา 2547 โดยได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการเรียน    การสอนด้าน ICT จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา