สีและสัญลักษณ์

ตราประจำโรงเรียน

 ปรัชญาของโรงเรียน  (School  Philosophy)

 ธม เมน กต ตํ ปป โปติ     “ บุคคลย่อมได้รับเกียรติเพราะการประพฤติธรรม”

 

สีประจำโรงเรียน  (School  Colors)

 

น้ำเงิน-เหลือง

 

            

          สีน้ำเงิน  (Blue)     หมายถึง      ความเข้มแข็ง  ความกล้าหาญ   และความเสียสละ

                       (Blue  means  strength, bravery and sacrifice.)

สีเหลือง (Yellow)  หมายถึง     ความเจริญรุ่งเรือง  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความร่มเย็นเป็นสุข

                         (Yellow  means  prosperity, tidiness, peace  and  tranquility.)

 

คำขวัญของโรงเรียน  (School  Motto)

 

“เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241