ทำเนียบผู้บริหาร

นางสาวรัชฎาพร    ผิวเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน

ตั้งแต่ พ.ศ.

ถึง พ.ศ.

1

นายพิชิต

สารสุข

2519

2528

2

นายสุวัชรชัย

ไชยเชษฐ์

2528

2535

3

นางสาวนิวรณ์

สุทธิบุญ

2535

2539

4

นายสมคิด

บัวทัน

2539

2542

5

นายวิวัฒน์

นันทศิริ

2542

2543

6

นายประทวน

สมบูรณ์

2543

2549

7

นายคำตัน

จันทไทย

2549

2559

8

นายทองคำ

วรสาร

2560

2562

9

นางวิราวัลย์

ชัยทวีกุล

1 พ.ย.2562

6 ต.ค. 2564

10

นางสาวรัชฎาพร

ผิวเงิน

7 ต.ค. 2564

ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา