ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

          ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

           ตั้งอยู่ในเขตบ้านคำเพิ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

           ทิศเหนือ           จรดที่ว่าการอำเภอภูพาน และสถานีตำรวจภูธรภูพาน 

           ทิศใต้               จรดการไฟฟ้าเขื่อนน้ำพุง

           ทิศตะวันออก      จรดบ้านบ่อเดือนห้า 

          ทิศตะวันตก         จรดถนนเข้าเขื่อนน้ำพุง และถนนสายสกลกาฬสินธุ์

ขนาดโรงเรียน          ขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่              88 ไร่ 3 งาน  12  ตารางวา 

เปิดสอนระดับ            มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

การเดินทางของนักเรียน           ไป-กลับ

    สภาพพื้นที่ของโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

                   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  ลักษณะของชุมชน คือชุมชนตั้งอยู่ในเขตภูเขา  มีชุมชนในท้องถิ่น ได้แก่            ไทย้อ  ไทภูไท ไทกะเลิงและกลุ่มชนอื่นที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอื่น เรียกว่า ไทยครัว ประกอบอาชีพหลัก คือ       เกษตรกรรม    พูดภาษาไทยอีสาน แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น คือ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เขตอุทยานแห่งชาติภูพาน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา