กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์

กลยุทธ์การพัฒนา

 • กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

  กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถ

  ในการแข่งขัน

  กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  กลยุทธ์ที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

  กลยุทธ์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  กลยุทธ์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

        อัตลักษณ์

              มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่อาชีพที่หลากหลาย

        เอกลักษณ์

                เรียนดี  กิจกรรมเด่น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา