วิสัยทัศน์พันธะกิจเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ ( VISION )

            “ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาบริหารจัดการศึกษาด้วย
ระบบคุณภาพ สร้างความรู้ที่เข้มข้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เทียบเคียงมาตรฐานสากล”

 

พันธกิจ ( MISSION )

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. พัฒนาศักยภาพครู ให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปประกอบอาชีพที่หลากหลาย
4. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ที่เข้มข้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความ รับผิดชอบต่อสังคม
5. พัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6. ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานอื่น

เป้าประสงค์ ( GOALS )

1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
2. สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
3. ครูมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. ผู้เรียนมีความรู้ที่เข้มข้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
5. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
6. สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานอื่น

 

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการส่งเสริม พัฒนนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 6  ด้านการพัฒนาระบบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  

อัตลักษณ์โรงเรียน               :   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งสู่อาชีพที่หลากหลาย
เอกลักษณ์โรงเรียน              :   เรียนดี  กิจกรรมเด่น

 

 

สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)

                             “เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพที่หลากหลาย”   

โดยใช้การขับเคลื่อน 2 ระบบ คือ

  1. ระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality Management System)
  2. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System)

 

KPP ACT Model

ค่านิยม   KPP ACT Model
K : Knowledge            องค์ความรู้ ความสามารถ

P : Participation           ความร่วมมือทุกภาคส่วน             

P : Product                 ผลผลิต

A : Active Learning      การเรียนรู้ที่นักเรียนมีส่วนร่วม

C : Creative                ความคิดสร้างสรรค์

T : Teamwork              การทำงานเป็นทีม

KPP ACT Model  คือ   ค่านิยมที่ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร คือ มีความรู้ความสามารถ ได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน ทำงานกันเป็นทีม นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ

วัฒนธรรมองค์กร :  รับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อองค์กร ก่อเกิดความสมานสามัคคี มีภาวะความเป็นผู้นำ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา