วิสัยทัศน์พันธะกิจเป้าหมาย

          วิสัยทัศน์ 

           “ภายในปี 2571 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา บริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเทียบเคียงมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นพลโลกในศตวรรษที่ 21 เรียนดี มีความสุข มีความรู้  คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย”

           พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

          ๓.  พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ

และจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          ๔.  ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เรียนดี มีความสุข มีความรู้

คู่คุณธรรม มีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๕.  สร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง

          ๖.  พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล และสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ๗.  ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานอื่น

 

          สมรรถนะหลักของโรงเรียน (CORE COMPETENCIES)

          เสริมสร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่อาชีพที่หลากหลาย โดยใช้การขับเคลื่อน 4 ระบบ คือ

  1. ระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
  2. ระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning System)
  3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (Student Care System)
  4. ระบบชุมชน (Community System)

 

 

 

 นวัตกรรม (INNOVATION) : KPP ACT Model

             K : Knowledge  นำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการพัฒนามาต่อยอดและเผยแพร่สู่ชุมชน

            P : Participation  มีภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน                      

            P : Preserve the environment    อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล

            A : Accomplishment   มุ่งสู่ความสำเร็จ

            C : Creative               ก่อเกิดความคิดสร้างสรรค์

            T : Teamwork              ทำงานเป็นทีม เพื่อองค์กรและชุมชน

 

วัฒนธรรมองค์กร   :  ความสามัคคี  มีภาวะความเป็นผู้นำ

อัตลักษณ์โรงเรียน  :   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ 
เอกลักษณ์โรงเรียน :   เรียนดี  กิจกรรมเด่น

 ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241