news3.png

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ต้อนรับนักเรียน จากโรงเรียนคำเพิ่มพิทยา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ที่มาเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 คณะครูและนักเรียนจาก โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา ครู จำนวน 3 คน นักเรียน จำนวน 21 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน เข้าเยี่ยมชมหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรีเพื่อศึกษาเรียนรู้ ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ 8 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติรวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง


ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
093-0861479
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวภัคประภา สุพัฒนานนท์
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
083 3488241