ผลงานกิจกรรมในโรงเรียน

ผลงานรองชนะเลิศลำดับ 1 : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร ระหว่าง วันที่ 9-10 ตุลาคม 2561
ผลงานรองชนะเลิศลำดับ 1 : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

00:04:50
Views: 360
ผลงานรองชนะเลิศลำดับ 1 : โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา

ผลงานส่งในวิชาเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา