news1.png

รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2564

ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดแล้วปริ้นเพื่อกรอกใบสมัคร จากนั้นนำมายื่นที่โรงเรียน
หรือสแกน QR-Code เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่นี่ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวรัชฎาพร ผิวเงิน
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา